Remedial Teaching en Bijles

Remedial Teaching

Bij een aanzienlijk percentage van de schoolgaande kinderen verloopt de leerontwikkeling en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling minder voorspoedig dan verwacht.
Remedial teaching is het geven van professionele didactische hulp op basis van een specifieke hulpvraag en gericht onderzoek, wanneer het leerproces van een kind op school minder makkelijk gaat dan verwacht wordt.
Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde behandelingstechnieken. Deze technieken gaan uit van en zijn gericht op de specifieke problemen van het kind. Naast het didactische gedeelte is er veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de kinderen. Tevens is het belangrijk om de kinderen het gevoel te geven "ik kan het nu zelf".

Voor wie?

Kinderen met één of meerdere van onderstaande leerproblemen kunnen wekelijks middels remedial teaching begeleid worden:

 • taalproblemen; woordenschat, zinsbouw
 • leesproblemen; aanvankelijk lezen, voortgezet lezen, begrijpend lezen
 • spellingsproblemen
 • rekenproblemen
 • taakaanpak, concentratie, motivatie en faalangst
 • didactische en pedagogische begeleiding van kinderen met AD(H)D, Pdd-nos, NLD e.d.

Kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie leren effectieve leerstrategieën waarmee ze hun leerstoornis kunnen compenseren zodat ze beter en vooral met meer plezier leren.

Hoe gaat het in zijn werk?

Hoe gaat het in zijn werk? Ouders die het vermoeden hebben dat hun kind een didactische achterstand heeft of dat hun kind is vastgelopen in het onderwijsleerproces kunnen een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen en te bepalen of de leerling geholpen kan worden. Het is dan ook prettig als u tijdens het intakegesprek relevante informatie meeneemt. Gedacht kan worden aan toets gegevens van school, eventuele RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen.
Voordat de begeleiding start wordt indien nodig een aanvullend onderzoek afgenomen. Na goedkeuring van de ouders kunnen wij contact opnemen met de school. Op deze manier krijgen wij een zo volledig beeld van de leerling (o.a. leerstijl, niveau, taakaanpak, concentratie) en wordt school en individuele begeleiding maximaal op elkaar afgestemd.

Individuele begeleiding

Wanneer alle informatie heeft geleid tot een duidelijk beeld van de hulpvraag, wordt een op maat gemaakt behandelingsplan opgesteld. Dit plan wordt opgesteld voor de duur van 12 weken waarin wij in wekelijkse sessies van 60 minuten met de leerling gaan werken. De begeleiding vindt vrijwel altijd één op één plaats. Soms gebeurt het dat wij er bij jongere kinderen voor kiezen om de sessie 45 minuten te laten duren. Op verzoek kan de leerling ook op school begeleid worden.
In de begeleiding wordt er gebruik gemaakt van diverse remediale leermiddelen en methodes die aansluiten bij de specifieke behoefte van de leerling. Tevens krijgt de leerling extra oefeningen mee om het geleerde ook thuis te herhalen. Tijdens de begeleiding wordt tegelijkertijd aan het zelfvertrouwen gewerkt. Een positief zelfbeeld zal de leerprestaties positief beïnvloeden en andersom.
Na 8-10 weken vindt er een evaluatie plaats om te kijken of de doelstellingen van het handelingsplan zijn behaald. In overleg met ouders en eventueel met school wordt opnieuw gekeken of en hoe wij de leerling zo optimaal mogelijk kunnen blijven ondersteunen.

Bijles

Bijles is begeleiding voor kinderen van het basisonderwijs. In de begeleiding besteden we aandacht aan de verdieping en uitbreiding van de leerstof, het goed aanleren van strategieën en methoden en het beheersen van de taal.

Voor wie?

Bijles is voor kinderen die geen achterstanden hebben, maar gemiddeld meelopen met de klasgenoten en eigenlijk meer kunnen.

 • Kinderen die op een gemiddeld niveau presteren, maar wellicht Havo of Vwo zouden kunnen qua niveau.
 • Kinderen die onzeker zijn en het fijn vinden vooruit te zijn met de leerstof.
 • Kinderen die veel herhaling nodig hebben om zich de leerstof eigen te maken.

Hoe gaat het in zijn werk?

We bieden bijles aan in tweetallen, zo zien kinderen ook dat zij niet de enige zijn die soms dingen moeilijk vinden of het juist fijn vinden om ook van elkaar te leren.

Kosten van de begeleiding zijn altijd afhankelijk van uw hulpvraag en de begeleiding die nodig is. In een vrijblijvend en kostenloos intakegesprek kunnen we u van het beste advies voorzien.

Wie zijn wij?

Paulien van Kempen-Weetink

Paulien van KempenNadat ik de Pabo diploma in 2002 behaald heb, ben ik tot 2005 werkzaam geweest in het Montessori onderwijs, waar ik veel ervaring heb opgedaan met leerproblemen, leerachterstanden, studievaardigheden en gedragsproblemen. Tijdens deze periode heb ik de tweejarige Montessori opleiding afgerond.
Na het basisonderwijs ben ik mij gaan specialiseren als remedial teacher, dit heeft geresulteerd in mijn Master Special Educational Needs. Tot 2007 heb ik in een Praktijk gewerkt als remedial teacher, trainer en coach en was daarnaast rechterhand van de eigenaresse.
Ik heb in 2007 de stap gemaakt om mijn droom uit te laten komen, mijn eigen Praktijk. In 2007 is de Praktijk voor Remedial Teaching opgezet.
Van 2007 tot 2009 ben ik werkzaam geweest als intern begeleider, mentor van een brugklas en docent Engels in het voortgezet onderwijs. Hier ben ik verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van rugzakleerlingen en kinderen met dyslexie en bepaalde mede met de zorg coördinator het zorgplan voor de school. Ik ben sinds 2007 aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.
Op de Praktijk geef ik inhoudelijke leiding aan het team en waarborg ik de kwaliteit. Daarnaast ben ik inzetbaar als intern begeleider op scholen, verzorg ik ambulante begeleiding op het basis- en voortgezet onderwijs, geef ik trainingen en remedial teaching en neem ik niveau bepalend onderzoek op de leergebieden af. Ik heb mij gespecialiseerd in faalangst en in de rekenproblematiek van kinderen. Vanaf februari 2015 ben ik bevoegd om kinderen met ernstige reken- en wiskunde problematiek en dyscalculie te behandelen. Ik sta dan in het kwaliteitsregister dyscalculie.
In 2011 ben ik bevallen van onze zoon Olivier, naast mijn passie voor de Praktijk geniet ik enorm van onze zoon. In juli 2014 ben ik bevallen van onze tweede zoon Noah. Inmiddels ben ik op 30 juli 2015 bevallen van ons derde kindje, een dochter: Julie. 

Twan Weetink

Twan WeetinkNa vele jaren ervaring in de zakelijke en commerciële dienstverlening heb ik het besluit genomen mij volledig op de Praktijk te richten.
Ik ben verantwoordelijk voor het management, de financiele kant van de Praktijk en bestier ik alle zakelijke klussen. Daarnaast ben ik mij verder gaan specialiseren in het geven van bijles, remedial teaching en huiswerkbegeleiding. In de huiswerkbegeleiding help ik de leerlingen bij het maken en leren van hun huiswerk, ik motiveer ze en breng studievaardigheden bij. Daarnaast geef ik remedial teaching aan leerlingen van de basisschool en geef ik bijles in Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Wiskunde, Aardrijkskunde, Economie en M & O.
Ik geef in de Praktijk ook trainingen: CITO training, de training studievaardigheden, het traject van basis naar voortgezet onderwijs en de training en workshop sociale media voor ouders en kinderen.

Isabella van der Toorn-Klootwijk

Ik ben afgestudeerd pedagoge en heb voor mijn studie anderhalf jaar stage gelopen bij Buro Leerlinghulp. Sinds 2013 heb ik voor het Haags Studiepunt gewerkt. Ik gaf hier bijles en huiswerkbegeleiding en was tevens vestigingscoordinator. Ik miste hierbij het werken met basisschoolkinderen en de individuele begeleiding. Ik ben mijn Master Special Educational Needs aan het Seminarium voor Orthopedagogiek aan het afronden. In de Praktijk ben ik één van de leidinggevenden van het team en geef ik ambulante begeleiding op scholen, ben ik in te zetten als intern begeleider, verzorg ik de zorgarrangementen binnen diverse leer- en gedragspoblematiek en geef ik remedial teaching en trainingen. Ik werk in de Praktijk van dinsdag t/m donderdag.
Ik ben naast mijn werk aan het genieten van kinderen Sam en Daan.

Manouk Posthuma

Ik ben Manouk Posthuma en ik heb mijn master diploma Orthopedagogiek Pedagogische Wetenschappen aan de universiteit Leiden behaald. Bovendien heb ik de basisaantekening psychodiagnostiek behaald. In mijn eerste studiejaar heb ik stage gelopen bij de Praktijk voor Remedial Teaching Den Haag en nu werk ik er met veel plezier fulltime als remedial teacher en orthopedagoge. Dit laatste onder de naam Kinderpraktijk Den Haag, dit is een onderdeel van de Praktijk voor Remedial Teaching Den Haag. Ik vind het leuk om zowel diagnostiek als behandeling uit te voeren. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om concerten te bezoeken, met de hond te wandelen en lees ik graag.

Emmie janssen

IIk werk sinds kort op de vrijdag in de Praktijk als remedial teacher en orthopedagoge. Ik heb Pedagogische Wetenschappen gestudeerd en heb net als Manouk mijn basisaanteking diagnostiek behaald, zodat ik gedegen onderzoek kan uitvoeren bij kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Ik werk naast mijn werk in de Praktijk ook als zelfstandige in de zorg, met name de zorg voor kinderen aan huis. Ook dit doe ik met veel plezier.

imke van leeuwen

Sinds dit schooljaar werk ik in de Praktijk naast mijn studie Academische PABO. Ik vind het erg leuk om individueel de leerlingen te begeleiden met hun schoolvakken. Ik werk onder supervisie van Paulien en Twan, zodat ik binnen de Praktijk door hun wordt opgeleid als remedial teacher.

Gina nowak

Ik werk als ondersteuner van de remedial teachers in de Praktijk. Mijn werkzaamheden bestaan uit het helpen met flitsen, samen lezen, nakijken van werkjes, kopiëren van huiswerk en het helpen voorbereiden van de lessen.

Sam

Sam is vanaf 10 weken oud al op de zaak aanwezig. Hij krijgt liefde van iedereen en zorgt ervoor dat kinderen zich thuis voelen en over hun angsten heen komen. Hij straalt rust uit, omdat hij vaak slaapt of een aan het bietsen is!

 

 

 

CITO & NIO

Wij merken dat veel kinderen uit groep 7 & 8 erg zenuwachtig zijn voor de CITO, het drempelonderzoek of de NIO toets. De kinderen weten niet goed wat ze kunnen verwachten en beseffen dat hun schooladvies vaak van deze toets afhangt.

Oefenen voor de cito of nio toets is geen schade of schande. Een cito score van een kind die zich heeft voorbereid op de cito toets, zal naar ons inzicht geen vertekend beeld geven over wat een kind wel of niet kan. Wat wel kan veranderen door de training is date en kind kan leren het juiste werktempo aan te houden, nauwkeuriger te werken, leren wennen aan de multiplechoice vragen of dat de leerstof bijspijkert op het gebied van rekenen of taal dat nog niet voldoende beheerst wordt. Tenslotte is een kind met faalangst ook zeer gebaat bij het oefenen van het cito toetssysteem. Faalangst verdoezelt het werkelijke niveau van het kind, tenzij het vertrouwd is met de vraagstellingen en leerstof zodat het kind niet geblokt raakt door allerlei gedachtes en gevoelens die het kind beletten goed uit de toets te komen.

Vooraf aan de training vindt er een intakegesprek plaats om een goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling van uw kind. We hebben veel contact met school, zodat we in de training de lesstof en oefeningen op uw kind kunnen afstemmen.

In de training oefenen we met de kinderen de vraagstellingen zoals deze in de CITO, drempel of NIO toets voorkomen. Daarnaast krijgen zij veel tips over het goed lezen van de tekst, vraag en antwoorden. Voor veel kinderen zijn multiple-choice vragen erg lastig, er zijn altijd twee antwoorden die het zouden kunnen zijn.

Naast de vraagstellingen voor taal, rekenen en studievaardigheden oefenen we de leerstof voor deze vakgebieden. De kinderen krijgen een map met alle vragen, oefeningen en uitleg.

Bij de NIO training komt daar nog bij dat er veel met taalschat geoefend wordt, zoals synoniemen, tegenstellingen en woordbetekenis en het onderdeel ruimtelijk inzicht.

Na de training krijgen alle kinderen een verslag van de training en is er een afrondend gesprek met de ouders. 

Voor wie?

De entreetoets training is voor kinderen uit groep 7.
De CITO training is voor kinderen uit groep 8.
Ook bereiden wij kinderen voor op de NIO toets en het drempelonderzoek.

Waar?

De training vindt plaats op de Praktijk voor Remedial Teaching, waar gediplomeerde en gespecialiseerde begeleiders deze training geven.

Hoe?

De training vindt individueel plaats om een veilige omgeving te behouden, waarin kinderen open staan om zich volop te ontwikkelen. Vooraf is er een gesprek om kennis te maken en de behoeften van u en uw kind in kaart te kunnen brengen. Er is nauw contact met de school van uw kind. U krijgt vanuit de training tips en adviezen voor thuis. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur.

Uw kind:

 • kan een verkeerd werktempo hebben
 • beheerst bepaalde leerstof niet voldoende
 • zal nauwkeuriger moeten leren werken
 • moet wennen aan het systeem van de multiple choice vragen

Huiswerkbegeleiding

Het viel best mee, die eerste weken op de nieuwe school. De meesten hebben al een nieuw vriendje of vriendinnetje, de week ‘op kamp’ zit er op, ze zijn een beetje wegwijs in rooster en rennen van lokaal naar lokaal, maar er dient zich nu wel een hele zware opdracht aan. HET HUISWERK. Heel veel zelfs. Voor de meesten is daarin structuur aanbrengen een brug te ver.

Wat te doen?

'Dat het huiswerk er bij veel pubers geregeld bij inschiet, is eigenlijk niet eens zo gek. De puberteit is immers voor veel jongeren een stormachtige fase in hun leven. Ze worden voor het eerst echt verliefd, hun vriendengroep wordt steeds belangrijker en ze krijgen of hebben conflicten met hun ouders. Geen wonder dat er van huiswerk maken dan niet veel terechtkomt.
Pubers hebben gewoon niet altijd de rust om zich te kunnen concentreren. Dat geldt zeker voor jongeren die ook nog met allerlei extra problemen te kampen hebben, zoals dyslexie, dyscalculie (grote moeite met rekenen en wiskunde), faalangst of ADHD. Of met een vervelende thuissituatie, zoals een scheiding, ouders met een drankprobleem of het overlijden van een dierbare. Voor hen is het extra moeilijk om de puberteit en schooltijd zonder kleerscheuren door te komen.'
En dan is er ook nog het grote probleem van het plannen. Veel pubers overzien hun huiswerk totaal niet. Ze sparen al het werk op tot het laatste moment en raken dan in paniek als ze beseffen dat ze nooit meer alles op tijd kunnen maken en leren. Ze slagen er, kortom, niet in om hun taken zelfstandig op de rails zetten.

De investering

De prijzen voor huiswerkbegeleiding liggen tussen de 95 euro voor 1 middag per week en 350 euro voor alle middagen per week per maand. Best een groot bedrag, zeker als je het langere tijd moet ophoesten. Toch hebben veel ouders het ervoor over. Zij zien huiswerkbegeleiding als een waardevolle investering in de toekomst van hun kinderen. Ook omdat leerlingen er studievaardigheden opdoen waar ze de rest van hun leven nog wat aan hebben. Zo is planning meestal een van de belangrijkste ingrediënten van de huiswerkbegeleiding.

Huiswerkbegeleiding bij de Praktijk voor Remedial Teaching gebeurt in kleine groepen. Daardoor is er veel aandacht voor het kind. Er gaat in het begin van de brugklas veel aandacht uit naar de studievaardigheden: plannen van het huiswerk, hoe ga je woordjes leren, hoe maak je een samenvatting, werkstukken en leesverslagen. Daarnaast zijn sommige vakken op school misschien moeilijk, ook daar is tijd voor tijdens de huiswerkbegeleiding.

Huiswerkbegeleiding is iedere middag, vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur, afhankelijk van hun lesrooster komen ze binnen.

Faalangst

Iedereen heeft wel eens last van zenuwen op school. Denk bijvoorbeeld aan een spreekbeurt die je moet houden, hardop voorlezen in de klas, je moet antwoord geven op een vraag en alle ogen zijn op jou gericht of je hebt een belangrijke overhoring of de CITO toets.

Sommige kinderen zijn zo zenuwachtig dat ze helemaal niets meer weten, voor de toets dichtklappen of soms zelfs een beetje ziek worden.
Vaak hebben deze kinderen weinig zelfvertrouwen. Wanneer er niets aan de faalangst wordt gedaan kan het zijn dat deze kinderen achter raken op school en zich daardoor vaak alleen voelen.

In deze training leren kinderen hun angsten te herkennen, zij leren erover te praten. Vervolgens leren wij de kinderen met behulp van rollenspel, gesprekken, ontspanningsoefeningen en het ontvangen van positieve feedback en complimenten zichzelf te ontplooien. Wij merken dat kinderen groeien in deze training. Uiteraard doen we dit ook in contact met de ouders en de school. Wij vinden het belangrijk dat er vanuit alle personen die in de omgeving van het kind zijn gewerkt wordt aan het zelfvertrouwen en het zelfbeeld.

Voor wie?

Wij bieden in onze Praktijk een indivueel traject aan, waardoor de training precies aansluit bij de wensen en leerdoelen van uw kind. 
Ieder kind is anders en daarom werken wij niet met een gestandaardiseerde methode.

Voorafgaand aan een training nemen wij bij behoefte of advies eerst het faalangst onderzoek af. Dit onderzoek test verschillende gebieden van de faalangst. Bij het onderzoek kunt u hier meer informatie over lezen.

Waar?

De training vindt plaats op de Praktijk voor Remedial Teaching, waar gediplomeerde en gespecialiseerde begeleiders deze training geven.

Hoe?

De training vindt individueel plaats om een veilige omgeving te behouden, waarin kinderen open staan voor gesprekken over hun gevoelens en om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Vooraf is er een gesprek om kennis te maken en de behoeften van u en uw kind in kaart te kunnen brengen. Er is nauw contact met de school van uw kind. U krijgt vanuit de training tips en adviezen voor thuis. De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 50 minuten.

Herkent u dit bij uw kind?

 • Meestal denken we dat faalangst aan de buitenkant te herkennen is aan verlegen en teruggetrokken gedrag.
 • Maar er zijn ook andere vormen van gedrag, met als achtergrond faalangst. Sommige kinderen worden juist agressief of spelen de clown als het voor hen spannend wordt. Dan is het moeilijker om de 'hulpvraag' te zien of te horen. Sterker nog: de ander voorkomt dat juist door dit gedrag.
 • Naast het gedrag zijn er natuurlijk nog andere signalen: Faalangstige kinderen hebben vaak een negatief zelfbeeld. Niks over zichzelf is goed. Als ze een succesje hebben geboekt komt dat door geluk of doordat de 'taak' gemakkelijk was.
 • Complimenten kunnen ze niet verdragen en nemen ze ook niet aan, zelfs niet na enig aandringen.
 • Lichamelijk zijn er veel reacties: zweten, rode kleur, veel naar het toilet moeten, maag/buikpijn, en natuurlijk een snelle ademhaling met een hoge hartslag.

Bijles

Bijles is begeleiding voor kinderen van het voortgezet onderwijs. In de begeleiding besteden we aandacht aan de knelpunten van de leerstof, het goed aanleren van strategieën en methoden en het beheersen van de leerstof. De studievaardigheden die nodig zijn om de leerstof goed te laten beklijven worden alle behandeld, zoals: samenvatten, mindmap, extra oefeningen voor grammatica, trucs en tips voor woorden of begrippen uit het hoofd te leren, e.d.

Voor wie?

Bijles is voor kinderen die moeite hebben met 1 of meerdere vakken op de middelbare school. Wij geven bijles op alle niveaus van het voortgezet onderwijs en voor alle vakken en profielen.

 • Kinderen die moeite hebben met 1 of meerdere vakken op school.
 • Kinderen die moeite hebben met de studievaardigheden, om te leren "leren".
 • Kinderen die onzeker zijn en het fijn vinden extra ondersteuning te krijgen en vol zelfvertrouwen een toets te maken.
 • Kinderen die veel herhaling nodig hebben om zich de leerstof eigen te maken.

Hoe gaat het in zijn werk?

We bieden bijles aan in zowel een individuele setting als in tweetallen, zo zien kinderen ook dat zij niet de enige zijn die soms dingen moeilijk vinden of het juist fijn vinden om ook van elkaar te leren. Met uw toestemming zoeken we ook contact met de school, vaak kan een mentor of docent goed aangeven wat de knelpunten zijn en kunnen wij ook de school weer advies geven over de aanpak m.b.t. de leerstof van uw kind.

Een impressie van de praktijk

 

 

Nieuws

Praktijk is geopend met aanpassingen


Graag stellen wij u met dit bericht op de hoogte van de maatregelen die wij als Praktijk nemen in verband met het corona virus.

Onze Praktijk blijft open voor de begeleidingen, maar wij nemen maatregelen om de gezondheid als prioriteit te blijven houden. De volgende maatregelen hebben wij genomen:

- Wij geven begeleiding op de Praktijk, maar zorgen ervoor nooit met meer dan 2 mensen in een ruimte te zijn met gepaste afstand van 1-1,5 meter van elkaar.
- Mocht u milde verkoudheidsklachten/ koorts hebben en hierdoor thuis moet blijven, dan bieden we een werkpakket aan met een video-verbindingen om de les wel voort te kunnen zetten.
- U kunt niet meer bij ons wachten in de wachtkamer, we vragen u om uw kind bij de deur af te zetten en op te halen.

- Wij bieden de mogelijkheid om tussen 12.00-15.00 uur of tussen 15.00-18.00 uur te komen. Hierin spreken we af met de leerlingen en ouders welke tijd zij komen, zodat er niet meer dan 4 kinderen tegelijk komen.
- De 4 leerlingen worden verdeeld over 2 grote ruimtes en zitten uit elkaar.
- Mocht u milde verkoudheidsklachten/ koorts hebben en hierdoor thuis moeten blijven, dan bieden we aan via app, mail, Skype en dergelijke uw kind met het schoolwerk te begeleiden.

- De scholen zijn dicht, waardoor de begeleidingen op school niet plaats kunnen vinden. Onderwijs op afstand is voor alle kinderen belangrijk, maar zeker voor de kinderen die extra zorg nodig hebben. Wij bieden hierin een alternatief aan. De kinderen van de zorgarrangementen kunnen bij ons op de Praktijk komen of wij geven de begeleidingen middels video-verbindingen.
- De begeleider zal contact opnemen met de intern begeleider van school, zodat zij dit samen kunnen afstemmen.

- Wij bekijken de mogelijkheden om in de meivakantie open te zijn voor inhaallessen. Wij zijn bezig met de bezetting gedurende deze vakantie.
- wij maken na iedere leerling de werkplek school.
- wij wassen na iedere leerling onze handen.

Zodra het besluit wordt genomen dat de scholen weer opengaan, dan zal alles weer voortgezet zoals voor deze maatregelen.
 
U kunt ons bereiken voor vragen, advies of het maken van een afspraak op: 06-44153774.
 
 
 
 

 

Dyslexiebehandeling

Als ouders kent u uw kind vaak het beste. Soms weet u dat uw kind intellectueel voldoende in zijn mars heeft, maar komt het er op school niet uit. Vaak zijn er problemen met leren en accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen lezen en het leren van rijtjes, bijvoorbeeld bij het leren van de tafels of topografie, terwijl de andere vakken wel goed gaan.

In dat geval zou er sprake kunnen zijn van dyslexie. Met name bij kinderen met een hogere intelligentie bestaat de mogelijkheid dat zij dyslexie hebben, zonder dat dat op de basisschool geconstateerd wordt. Deze kinderen komen hierdoor tijdens hun schoolloopbaan vaak niet in aanmerking voor remediale hulp op school.

Één van de voorwaarden om dyslexie vast te kunnen stellen is dat tenminste gedurende een half jaar intensieve aandacht is besteed door een remedial teacher aan het taalonderdeel waar het kind moeite heeft. Bij die kinderen, die ondanks een aantoonbaar en intensief begeleidingstraject toch een forse achterstand houden op hun leeftijdgenoten, is het zeer waarschijnlijk dat er sprake is van dyslexie en kan een uitgebreid dyslexieonderzoek worden opgestart.

In het traject vooraf aan het onderzoek kunnen wij een zogeheten 0-meting afnemen. In deze meting toetsen wij het startniveau van het spellen, technisch lezen en het automatiseren van het rekenen. Vervolgens stellen we een behandelplan op en nemen we na drie maanden opnieuw een meting af, ditmaal de 1-meting. Hierna wordt er nog eenmaal een behandelplan opgesteld en na drie maanden de 2-meting.

Deze metingen, behandelplannen en de resultaten van school tonen voldoende aan of er sprake is van hardnekkige spellingproblemen en/of leesproblemen. Naar aanleiding van de toetsresultaten en de begeleidingen kan er desgewenst een intelligentie-onderzoek en dyslexie-onderzoek plaatsvinden.

Sociale vaardigheden

Dagelijks krijgen we te maken met sociale vaardigheden: thuis, op school, in onze vrije tijd. Je kijkt naar anderen, luistert naar hen en reageert op wat er gebeurt, meestal zonder hier bij na te denken. Het zijn basisvaardigheden die we allemaal nodig hebben in de dagelijkse omgang met elkaar. Iedereen ontwikkelt hiervoor een eigen manier. Die manier wordt vorm gegeven door wie je bent, welke personen je om je heen hebt en welke gebeurtenissen je meemaakt.
Soms kan het gebeuren dat de manier van omgang niet aansluit op de ander. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden die andere kinderen juist meer hebben ontwikkeld. Soms zijn kinderen bang om hun eigen stijl te laten zien, waardoor zij steeds opnieuw vast kunnen lopen in het sociale contact met andere kinderen. Door middel van een training sociale vaardigheden kan een kind deze vicieuze cirkel doorbreken.

Voor wie?

Er starten vier groepen: voor kinderen vanaf 5 t/m 7 jaar, kinderen van 7 t/m 9 jaar, 9 t/m 11 jaar en tieners van 11 t/m 14 jaar.

Waar?

De training vindt plaats op de Praktijk voor Remedial Teaching, waar gediplomeerde en gespecialiseerde begeleiders deze training geven.

Hoe?

De training vindt plaats in kleine groepen om een veilige omgeving te behouden, waarin kinderen open staan om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Vooraf is er een gesprek om kennis te maken en de behoeften van u en uw kind in kaart te kunnen brengen. Er is nauw contact met de school van uw kind, omdat de sociale vaardigheden vooral ook hier aan bod komen. U krijgt ook vanuit de training tips en adviezen voor thuis. De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 50 minuten en 1 ouderbijeenkomst.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van de doelgroep van deze training:

Uw kind:

* Belandt snel in conflictsituaties * Legt de oorzaak van problemen buiten zichzelf
* Neemt vaak de leiding * Kan zijn emoties moeilijk uiten
* Kan zich moeilijk verplaatsen in anderen * Heeft veel bevestiging van anderen nodig
* Moeite met het oplossen van problemen * Kan moeilijk voor zichzelf opkomen
* Kan moeilijk omgaan met teleurstelling * Voelt zich onzeker in groepen
* Heeft moeite met samenspel * Kan moeilijk nee zeggen
* Speelt vaak alleen * Kan moeilijk vrienden maken
* Is teruggetrokken * Kan moeilijk complimenten geven of aannemen

Vacatures

Vacature

Vacature remedial teachers en (ortho)pedagogen 

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 op zoek naar remedial teachers en (ortho)pedagogen. Werkdagen zijn in overleg, wij bieden ook de mogelijkheid om op zaterdagen te werken.

Heb jij (ortho)pedagogiek gestudeerd op HBO of universitair niveau of zit jij in je 3eof 4e studiejaar en heb je zin om alvast veel ervaring op te doen, dan ben je welkom om ook te solliciteren.

Wij bieden een mooie werkplek, waarbij je leerlingen begeleid van diverse niveaus en met diverse uitdagingen. Bij ons is er de mogelijkheid om te verder te groeien en je verder op te leiden.

Jij bent:
In staat om opbrengstgericht te werken en inhoud te geven aan de afspraken die gemaakt zijn in het handelingsplan. Je draagt ideeën aan en levert een positieve bijdrage, met name bij het vormgeven van onderwijs waarbij jij het zelfvertrouwen van de leerling versterkt. Je bent vaardig in het analyseren van didactische gegevens, diagnosticeren, plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Jij draagt bij aan een inspirerende werkomgeving in onze Praktijk.

Wij geven jou de mogelijkheid:
Om met ons veelzijdig en lerend team te werken aan goede begeleiding voor onze leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. We bieden hen uitgebreide mogelijkheden zodat ze kunnen zeggen: ‘Wij zijn klaar voor de volgende stap”. Wij bieden op maat begeleiding voor elk kind en elk probleem. Je hebt een veelzijdige baan en werkt nauw samen met de andere orthopedagogen en remedial teachers.

Meer informatie over de functie of solliciteren kan via de mail: info@remedial-teaching.nl
Of telefonisch op: 0619912811 

Rekenproblematiek

Veel kinderen hebben rekenproblemen, sommige kinderen hebben dyscalculie.
Rekenen is ingewikkeld, want je moet heel veel dingen snappen, onthouden en dan ook nog eens doen! Leren rekenen is voor veel kinderen lastig. Om het toch te snappen hebben veel kinderen wat meer uitleg of wat meer oefensommen nodig. Bij sommige kinderen lukt dat niet en blijft rekenen heel moeilijk.
De begeleiding wordt dusdanig opgezet, dat het kind inzicht, rekenvaardigheid en zelfvertrouwen opbouwt. Om rekenvaardigheden te ontwikkelen zijn een aantal inzichten vereist:

 • getal- en hoeveelheidsbegrip: wat is de waarde van een getal?
 • inzicht in het decimale stelsel: wat is het verband tussen eenheden, tientallen, honderdtallen? wat is de waarde van elk cijfer in een getal?
 • inzicht in de elementaire rekenkundige bewerkingen: wat is de betekenis van een optelling, aftrekking, vermenigvuldiging of deling?

Wanneer deze inzichten ontbreken, dan raakt het kind verwart en gaat rekenen op goochelen met getallen lijken. Voor alle aspecten geldt dat deze worden aangeleerd door gebruik te maken van concrete, betekenisvolle voorbeelden en van aansprekend rekenmateriaal waarbij ook het spelelement niet ontbreekt.

Nadat inzicht is ontwikkeld, wordt de overstap gemaakt naar "kale" sommen. Volgens een opbouw in kleine stappen, worden de verschillende basisrekenvaardigheden aangeleerd. Contextopgaven komen aan bod, zodra de basisrekenvaardigheden worden beheerst.

Wij werken in de Praktijk met de nieuwe referentiekaders: op weg naar 1S/F, 1S/F, 2S/F en 3S/F. Wij bereiden kinderen voor op de einddoelen in deze referentiekaders. De referentiekaders 2F en 3F zijn de rekenvaardigheidstoetsen die kinderen moeten behalen op het voortgezet onderwijs in 3 vmbo, 4 havo en 5 vwo.

Dyscalculie

Zodra blijkt dat intensieve hulp bij het rekenen nog niet het beoogde resultaat geeft in de ontwikkeling van een kind is er de mogelijkheid om een onderzoek te laten uitvoeren.  

Onderzoek

Bij problemen op school kan een onderzoek of test vaak duidelijkheid verschaffen. Hoe gaat dat in zijn werk en welke rol spelen ouders daarbij?

Soms blijkt op school dat een kind gedragsmatige of cognitieve problemen heeft die niet ‘vanzelf’ oplossen. De leerkracht weet er de vinger niet op te leggen wat het precies is en de ouder evenmin. Een voorbeeld: een kind blijft in groep 3 achter met lezen en schrijven, terwijl het met rekenen wel ‘op niveau’ zit. Extra leeslessen op school en ijverig oefenen thuis leiden niet tot resultaat. Ander voorbeeld: een kind gedraagt zich angstig in de klas, vindt geen aansluiting en is nogal eens het mikpunt van pesterijen. Aandacht van de groepsleerkracht voor ‘het groepsproces in de klas’ heeft niets veranderd aan de positie van het kind.
In het eerste voorbeeld zou nader onderzoek kunnen uitwijzen of het kind ‘laat leesrijp’ is, of wellicht dyslectisch. In het tweede zou de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind onderzocht kunnen worden. In beide gevallen gaat het om individuele onderzoeken die plaatsvinden naast het reguliere scala aan tests en toetsen waar ieder schoolkind mee te maken krijgt.

Onze orthopedagoge kan de volgende onderzoeken afnemen:

 • WISC-III: intelligentie onderzoek.
 • Faalangst: wij nemen een uitgebreid faalangst onderzoek af met de volgende tests: NPV-J2 (persoonlijkheids onderzoek), CBSA (competentie beleving), PMT- (K) (prestatie motivatie test). Hierna is het mogelijk compensatie in de vorm van pauze te krijgen op een examen.
 • NIO: toets die een uitsroom niveau naar het Voortgezet Onderwijs bepaalt.
 • Dyslexie Onderzoek met een eventuele verklaring die recht geeft op hulpmiddelen en compensatie.
 • Dyscalculie Onderzoek met een eventuele verklaring die recht geeft op hulpmiddelen en compensatie.
 • Vooronderzoek: hierin nemen wij diverse niveautoetsen af die alleen de kennis testen op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen.

Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek, het onderzoek van een ochtend of een aantal ochtenden, een onderzoeksverslag en een adviesgesprek. Kosten zijn afhankelijk van het aantal uren en de hulpvraag. In de maand juli en augustus krijgt u 20% korting op het onderzoek.

Zorgarrangementen

In de Praktijk voor Remedial Teaching geven wij advies en begeleiding aan kinderen van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, aan ouders, leerkrachten, begeleiders en directie van het onderwijs.

De Praktijk wordt geleid door Twan Weetink en Paulien van Kempen, afgestudeerd remedial teacher en de intitiatiefnemers van De Kinderpraktijk Den Haag. In de Praktijk voor Remedial Teaching vinden wij de persoonlijke benadering erg belangrijk.

De Praktijk bestaat ruim 10 jaar en we zijn een professionele in Leidschenveen/ Ypenburg en omgeving. Wij hebben op de Fluitschiplaan mooie ruimtes tot onze beschikking, waar de kinderen in alle rust begeleid kunnen worden. Wij werken in de Praktijk met gediplomeerd remedial teachers, orthopedagogen en kinderpsychologen en werken nauw samen met een gz-psycholoog.

Wij begeleiden kinderen op scholen binnen de remedial teaching en zorgarrangementen. De remedial teaching begeleiding is zowel in een groep als individueel mogelijk. De zorgarrangementen zijn afhankelijk van de hulpvraag voornamelijk individueel.
Voor beide begeleidingstrajecten werken we nauw samen met de leerkracht en intern begeleider van school en stellen we zorgplannen op. We evalueren deze regelmatig met elkaar.
Binnen de Praktijk hebben we rekenspecialisten, onder andere behandelaars dyscalculie en taalspecialisten in huis, maar kunnen we ook op sociaal-emotioneel vlak hulp bieden. Mocht er aanvullend onderzoek nodig zijn, kunnen we dit als Praktijk ook oppakken.

Dr Willem drees IN DEN HAAG

 • Zorgarrangementen

MONTESSORI JOHN F. KENNEDYSCHOOL IN DEN HAAG

 • Vervanging leerkrachten
 • Opzetten remedial teaching
 • Screeningen per leerjaar groep
 • Zorgarrangementen 

OBS WATERLAND IN DEN HAAG

 • Zorgarrangementen
 • Intern begeleider ondersteunen

 • Zorgarrangementen
 • Zorg op school invullen en verzorgen
 • Zorgoverleg

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.      Begeleiding

In de Praktijk voor Remedial Teaching geven wij individuele begeleiding, daarnaast geven wij ook begeleiding in tweetallen en huiswerkbegeleiding. De individuele begeleiding en begeleiding in tweetallen wordt gegeven door gediplomeerde remedial teachers en universitair afgestudeerd pedagogen. De huiswerkbegeleiding en bijles voor het voortgezet onderwijs wordt gegeven door mede-eigenaar Twan Weetink en studenten van de universiteit. Daarnaast bieden wij binnen de Praktijk mogelijkheden voor stage en werkervaringstrajecten, hiervan stellen wij u altijd vooraf op de hoogte.

Wij werken in de individuele begeleiding en begeleiding in tweetallen altijd met een vooraf opgesteld handelingsplan. Dit handelingsplan maken we samen met u en met uw toestemming samen met de school en/of eventueel andere betrokkenen. Dit handelingsplan is voor de duur van twaalf weken opgesteld.

 

Artikel 2.      Communicatie met de ouder(s) en/of verzorger(s)

In het vrijblijvende intakegesprek hebben we elkaar uitgebreid gesproken over het uit te zetten traject in begeleiding om samen te werken aan de toekomst van uw kind(eren). Het handelingsplan wat wij aan de hand hiervan opstellen, zullen we u per mail sturen en na goedkeuring van alle partijen gaan we hiermee aan het werk. Tijdens de begeleiding is er wekelijks contact met u om u op de hoogte te stellen van wat er goed gaat en waar de aandachtspunten liggen in de begeleiding. Na twaalf weken volgt er een evaluatiegesprek waarin wij met u deze punten allemaal bespreken en samen bekijken welke aandachtspunten er voor de komende periode van twaalf weken nog liggen.

 

Artikel 3.      Communicatie met de school of andere betrokken externen

Wij zullen geen contact met school of andere betrokken externen leggen, mits wij hier geen schriftelijke toestemming van u voor hebben ontvangen.

 

Artikel 4.      Betaling

Wij werken in de Praktijk met vaste maandbedragen, dit wisselt per vorm van begeleiding. Dit maandbedrag is opgebouwd uit: begeleiding, voorbereiding, opstellen van het handelingsplan, contact met ouders en externen en evaluatiegesprekken.

Wij werken middels vooruitbetaling, dat wil zeggen dat u halverwege de maand, rond de 17e,  van ons de factuur per mail zal ontvangen en dat deze factuur voor de eerste van de komende maand voldaan moet zijn.

 

Artikel 5.      Incassokosten

Mocht de betaling op de eerste dag van de maand niet overgeboekt zijn, dan sturen wij u in eerste instantie een herinnering. Na het ontvangen van de eerste herinnering dient u het bedrag binnen 10 dagen aan ons overgeboekt te hebben.

Mocht er na 10 dagen nog niet betaald zijn, dan sturen wij u een tweede herinnering. Deze tweede herinnering moet binnen 10 dagen aan ons overgeboekt zijn.

Na het niet betalen van het verschuldigde bedrag na twee herinneringen, sturen wij u een aanmaning. Hier komen 10% extra kosten over het verschuldigde bedrag bij. Als het bedrag niet binnen 10 dagen aan ons is overgeboekt, zijn wij genoodzaakt de betaling uit handen te geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn dan voor uw rekening.

 

Artikel 6.      Vakanties

De herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie is de Praktijk gesloten voor de reguliere lessen. Deze lessen betaalt u wel door, maar hebben wij gebruikt voor het maken van handelingsplannen, contacten met externen en evaluatiegesprekken.

Gedurende de zomervakantie gaan alle lessen door, met uitzondering van de huiswerkbegeleiding. Vanwege vakantie kan het zijn dat uw kind(eren) deels afwezig zijn, deze lessen kunnen dan in de overige vakantieweken ingehaald worden. Mocht het voorkomen dat u de gehele vakantieperiode afwezig bent, dan zoeken we samen naar een alternatieve oplossing.

 

Artikel 7.      Extra lessen

In de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie bestaat de mogelijkheid tot het volgen van extra lessen. U betaalt deze extra lessen per les, daar ontvangt u een extra factuur voor. Ook gedurende de zomervakantie is het mogelijk buiten de reguliere begeleidingslessen om extra lessen te plannen. Ook hier betaalt u deze extra lessen per les en ontvangt u daar een extra factuur voor.

 

Artikel 8.      Opzegging

Wij hanteren in de Praktijk een opzegtermijn van 1 maand, uitgaande van de hele kalendermaand. Dit hanteren wij om de periode met de leerling netjes af te kunnen sluiten en de lesstof af te kunnen ronden.

U dient de opzegging schriftelijk aan ons door te geven, waarna wij deze opzegging ook schriftelijk zullen bevestigen.

 

Artikel 9.      Annulering

Als uw kind(eren) niet kan komen voor de les, dient de les 24 uur van te voren bij ons afgemeld te zijn. Deze les kunnen we dan verzetten naar een ander moment of de les op een ander moment inhalen. Is de les diezelfde dag afgemeld, dan kunnen we deze les helaas niet inhalen en dient u deze wel te betalen.

Overmacht: het kan uiteraard gebeuren dat er sprake is van overmacht bij ziekte van uw kind(eren). In dat geval kunnen we samen met u kijken of er toch een ander moment in de week is of er een inhaalles kan worden gepland. Dit is uiteraard in alle redelijkheid.                                          

 

Getekend ter kennisname en akkoord:

 

Contact

Praktijk voor Remedial Teaching
Paulien van Kempen, M SEN

Fluitschiplaan 6-14
2496 ZB Den Haag
Telefoon: 070-3696763
Mobiel: 06-44153774
E-mail: info@remedial-teaching.nl

Kamer van Koophandel: 53374584

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers: http://www.lbrt.nl

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

									
										i = 0;
	
										while (!deck.isInOrder()) {
										  print 'Iteration ' + i;
										  deck.shuffle();
										  i++;
										}
										
										print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';
									
								

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form